Yeni Çıkanlar

KATEGORİ


Metafor
İndirim %50

David Punter

Metafor

Kategori: Edebiyat

<strong>Kitap Tanıtım Yazısı : </strong> Metafor dediğimiz şey nedir? Bu kitapta sunmaya çalıştığım iddialar ve verdiğim örnekler, “metafor”un tek, evrensel, tarihdışı bir tanımının olmayacağı gerçeğine işaret eder. Metafor, çeşitli zamanlarda ve çeşitli kültürlerde metaforun ne şekilde algılanmış olduğudur sadece. Bununla beraber, herhalde bu kavramı bu denli kifayetsiz bir vaziyette de bırakacak değiliz. “Metafor” ifadesinin, genellikle dilin bir hususiyetini veya belki de doğasında olan bir niteliğini simgelemek için kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu, sürekli olarak kendisini aşan veya yayılıp serpilen bir niteliktir. En basit kelimeler bile (“kafa”, “ev”, “hayvan” gibi) bir ölçüde bağlama göre seçilebilecek olan ve kolay kolay reddedilemeyen veya kaçınılamayan alt anlamlara sahiptirler. Metafor, belki de kelimelerin bir başlarına bırakılamayacaklarını gösteren başlıca işarettir… David Punter’ın Metafor kitabı, metafor kavramının edebiyat, dil, kültür ve düşünce üzerindeki etkisini derinlemesine inceliyor. Kitap, metaforun tarihsel kökenlerini ve farklı kültürlerdeki rolünü ele alırken; edebî teori, felsefe, psikanaliz ve postkolonyal çalışmalarla olan ilişkisini inceliyor ve bu incelemelerini hem Batı hem de Doğu edebiyatından örneklerle zenginleştiriyor. Eserde, metaforun sadece dilbilimsel bir öge olmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel ve siyasi anlatıları şekillendirmedeki rolüne de dikkat çekiliyor. Akademik derinliği ve kapsamlı analizi ile Metafor; dil, edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. Bu çalışma, metaforun dilimizdeki ve düşünce yapımızdaki yerini yeniden değerlendirirken, okuyucuya zengin teorik perspektifler sunuyor.

154,00 ₺ 220,00 ₺

Türk Akrabalık Terminolojilerinin Tipolojisi
İndirim %50

Erhan Taşbaş

Türk Akrabalık Terminolojilerinin Tipolojisi

Kategori: İnsan ve Toplum

<strong>Kitap Tanıtım Yazısı : </strong> Akrabalık terminolojilerindeki değişimlerin incelenmesi, dilin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarla olan etkileşimini anlamak için önemlidir. Akrabalık terminolojisi, bir toplumun sosyal yapısını, kültürel değerlerini ve tarihsel gelişimini yansıtır. Modern araştırmalar, bu terminolojilerin yalnızca sosyal yapılarla değil, aynı zamanda ekonomik, siyasi ve kültürel faktörlerle de sıkı bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Coğrafî olarak Asya’dan Avrupa’ya, kronolojik olarak yüzlerce yıla yayılmış Türk dillerindeki akrabalık terimleri, Türkçenin ve Türk kültürünün birleştirici kültürel mirasını okumak için kuvvetli bir araçtır. Türk akrabalık terminolojileri, içinde bulundukları kültürel coğrafyanın etkilerini yansıtır ve sosyo-ekonomik değişikliklere rağmen geleneksel özelliklerini büyük ölçüde koruyarak göçebe yaşamın izlerini taşımaya devam etmiştir. Bu bağlamda, akrabalık terminolojisinin değişimi, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarla ilişkili olsa da bu yapılarla eş zamanlı değişmediğini ve aralarında gecikmeli bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Türk Akrabalık Terminolojilerinin Tipolojisi, dil ve kültür etkileşimi, Türk antropolojisi ve dilbilimi için yeni düşünce ufukları açan titiz bir araştırma eseri.

179,20 ₺ 256,00 ₺

Kayıp Hikayenin Peşinde
İndirim %50

Ahmed Rifat

Kayıp Hikayenin Peşinde

Kategori: Edebiyat

<storng>Kitap Tanıtım Yazısı : </strong> Ahmed Rifat’ın gizemli romanı Kayıp Hikâyenin Peşinde: Tesadüf-i Acibe ve Hikâye-i Garibe zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşarak gömülü anlatıları ve kesişen kaderleri etkileyici bir dokuyla işler. Anonim bir yazarlık hikâyesini de barındıran bu eser, eski bir Arapça el yazmasını gün ışığına çıkararak okurları, Halep’ten Hindistan’a uzanan 17. yüzyıl manzaralarında benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Eski bir bodrumda keşfedilen gizemli kitap, Bedreddin, Gülnaz ve Şemseddin’in maceralarını konu edinir. Romanda aşk, ticaret ve insan arzularının iç içe geçtiği hareketli şehirler ve ticaret rotaları da yaşamın karmaşıklığını canlı bir şekilde yansıtır. Kalabalık pazarlardan köle ticaretine ve insan duygularının labirentine uzanan Tesadüf-i Acibe ve Hikâye-i Garibe, gerçeklikle kurmacanın sınırlarını bulanıklaştırarak insanın arayış yolculuğunu hikâye eder. Ahmed Rifat’ın bu eseri, okurları gömülü gerçeklerin gün yüzüne çıktığı ve varoluşun özünü ustalıkla takip edebilecekleri sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.

147,00 ₺ 210,00 ₺

Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar
İndirim %50

Okan Yeşilot

Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar

Kategori: Tarih

<strong>Kitap Tanıtım Yazısı : </strong> “Kadın, insanın yeryüzünde varoluşundan bu yana nesilleri devam ettiren ana unsurlardan biri olmuştur. Kadın sevgiyi, terbiyeyi, dili, dini ve bütün kültürü nesillere aktaran ilk öğretmendir. Kadının statüsü ve değeri her toplumun kendi inançları, değerleri, normları, kültürü ve hayat biçimi doğrultusunda farklı biçimde şekillenmiştir. Bütün bu algılar toplumların mitolojisine, destanlarına, efsanelerine, yazılı kaynaklarına, diline, müziğine, yapıtlarına, tutum ve davranışlarına yansımıştır. Her toplumun dilinde; kadınlarla ilgili ad, sıfat, hitap şekli, deyim ve atasözleri, çoğunlukla diğerlerinden farklıdır. Toplumun kız çocuklarına ve kadınlara karşı kullanmış olduğu dil, o toplumun bilinçaltıyla birlikte, kadın ve erkek algısını göstermesi açısından oldukça etkili bir veridir.” Kadınların tarih sahnesindeki yerini yeniden değerlendiren bu çalışma, Türk tarihindeki kadınların etkisini ve önemini, kapsamlı bir perspektifle ele alıyor. Türk tarihinin farklı dönemlerinde yaşamış ve zamanın akışını sessizce yönlendirmiş kadınların hayat hikâyelerini, hem sosyo-kültürel hem de tarihsel bağlamda inceliyor. Her bir sayfasında; tarih sahnesinde yer alan kadınların, sadece birer figüran olmadıklarını, aksine tarihin akışını etkileyen, dönüştüren ve şekillendiren güçlü karakterler olduklarını gösteriyor. Elinizdeki bu kitap, okuyucularını Anadolu’nun kadim topraklarından Orta Asya’nın sonsuz bozkırlarına, Osmanlı’nın görkemli saraylarından Cumhuriyet’in aydınlık yıllarına uzanan bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculuk, İslâm öncesi Türk tarihi ve töresinde kadının sosyal statüsünden Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasına katkı sağlayan Bâciyân-ı Rûm’a, Türk tarihinde kadın velîlerden modernleşme sürecinde Osmanlı kadınına değin uzanıyor. Kitapta; Türk-İslâm tarihi boyunca anne ve kızlarımızın adlarını taşıyarak şerefyâb oldukları Hz. Hatice’den Hz. Fâtıma’ya; Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadınlarından olan Hürrem Sultan’dan Osmanlı hânedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair Âdile Sultan’a; maarifperver bir Türk kadını olan Hanife Hanım Melikova’dan Rusya Türkleri arasındaki kadın hareketinin önderi Şefika Gaspıralı’ya; Aziziye Kahramanı Nene Hatun’dan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli temsilcilerinden Halide Edib Adıvar’a kadar Türk tarihinde iz bırakan kadınlar, her biri alanında uzman akademisyenler tarafından inceleniyor.

224,00 ₺ 320,00 ₺

DİVAN
İndirim %50

Yûnus Emre

DİVAN

Kategori: Klasik

<strong>Kitap Tanıtım Yazısı :</strong> Eseri yayına hazırlayan Orhan Kemal Bey’in soyisim değişikliği sebebiyle esere yeni ISBN alınmıştır. Bir önceki baskı ile içerik anlamında herhangi bir fark yoktur. <strong>Arka kapak yazısı:</strong> Benüm bunda karârum yok ben bunda gitmege geldüm Bâzirgânam metâ‘um çok alana satmaga geldüm Ben gelmedüm da‘vî-y-içün benüm işüm sevi-y-içün Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm Dost esrigi deliligüm âşıklar bilür neligüm Degşüriben ikiligüm birlige bitmege geldüm O hocamdur ben kulıyam dost bagçesi bülbüliyem Ol hocamun bagçesine şâd olup ötmege geldüm Bunda biliş olan cânlar anda bilişürler-imiş Bilişüben hocam-ıla hâlüm arz itmege geldüm Yûnus Emre âşık olmış ma‘şûka derdinden ölmiş Girçek erün kapusında hâlüm arz itmege geldüm

201,60 ₺ 288,00 ₺

Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi
İndirim %50

Zekeriya Kurşun

Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi

Kategori: Tarih

<strong>Arka kapak yazısı:</strong> II. Abdülhamid dönemi yok olmakla karşı karşıya gelmiş olan devletin yeniden canlandırılması için üstün gayretlere sahne oldu. Bir taraftan geçmişten beri biriken problemler, öte yandan Devlet’in güçsüzlüğünden istifade etmeye çalışan batılı devletlerin yarattığı yeni meseleler yüzünden sultan ve ricali Tanzimatın prensipleriyle devleti ayakta tutmak için sürekli yeni reçeteler peşinde koştular. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı bürokrasisine intisap edip dönemin tecrübeli birçok devlet adamının yanında yetişen Said Paşa’nın siyasi hayatı II. Abdülhamid’in tahta geçtiği gün başladı. Daha çocuk yaşta girdiği kalemde, devlet işlerinde tecrübe kazanan bir yandan da Ayasofya Medresesine devam eden Paşa kendi kendine öğrendiği Fransızca ile Avrupa’daki gelişmeleri de yakından takip etme imkânı buldu. Said Paşa, düşünceleri ve yaşayışıyla muhafazakâr bir reformcuydu. Bazı konularda gelenekçi, Türkçü ve İslamcı gibi davranan Said Paşa, gelişen dünya şartları karşısında sergilediği tavırları ve uygulamalarıyla bir reformcu olarak da karşımıza çıkar. Bu özellikleriyle II. Abdülhamid’in bir gölgesi gibi çalışan Said Paşa medenî yaşamanın temelinde eğitimin yaygınlaştırılması ve adaletin eşit bir şekilde dağıtılmasını görmüştü. Aldığı görevlerde ihdas ettiği pek çok müessese Cumhuriyet Türkiye’si kurumlarının da esasını teşkil etmiştir. Saltanatı devlet olarak telakki ederken, sultanın yetkilerinin de sınırlandırılmasının gerekliliğine inanan Paşa’nın anayasacılığı hep tartışmalı oldu. Dönemin kapalı kapılar ardındaki “konstitüsyon” mu “isntitüsyon” mu tartışmalarında o, tıpkı II. Abdülhamid gibi ikincisinden yana olmuştur. Tarihin kendisini yargılamasından korkarak, pek çok önemli meselede sorumluluk almaktan kaçınan veya çeşitli alternatifler ileri sürerek işin içinden sıyrılmanın yollarını arayan Said Paşa, Sultan ile zaman zaman ihtilafa düşmüş ve en verimli olabileceği dönemlerde iş başından uzaklaştırılmıştır. Türk siyasi hayatının bu büyük ismi hakkında Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı, incelikle kurgulanmış bu eser II. Abdülhamid devrine Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakıyor

196,00 ₺ 280,00 ₺

Öksüz Kaptan İzmir’den Londra’ya Bir Yolculuk
İndirim %50

Ali Rıza

Öksüz Kaptan İzmir’den Londra’ya Bir Yolculuk

Kategori: Edebiyat

<strong>Arka kapak yazısı:</strong> Öksüz: “Tiyatroyu methederdiniz. Hakikat methe seza imiş. Çünkü eğlenilecek ve hem oyunundan mevzuundan insan istifade edebilecek.” Jocetyn: “Evet efendim… Tiyatronun icadı asıl bu maksada mebnidir. Tiyatrolar istifade ve tahsil-i edep için icat olunmuş bir eğlence mahallidir. Fakat bu istifade aktris seçmek veya aktörlerin yalnız vaziyetine dikkat ile vakit geçirmekle kabil değildir. Eğer icra edilen lubiyat hakikat istifade niyetiyle temaşa olunursa pek müfit ve aksi hâlinde gayet muzırdır.” Edebiyatımızın unutulmuş romanlarından biri olan Öksüz Kaptan, İzmirli öksüz bir çocuk olan Süleyman’ın hikâyesine odaklanırken aynı zamanda bizleri 1845 yılının İzmir ve Londra’sına yolculuğa çıkarıyor. Her iki şehrin gündelik hayatının ayrıntılarıyla anlatıldığı bu metinde hem yerel hem de küresel veçheleri olan bir dünyayla karşılaşıyoruz. Felaketlere ve kötülüklere maruz kalan bir kişinin usta bir kaptana dönüşme serüveni, 1840’ların ticari, hukuki ve sosyal şartlarıyla kesişerek gözler önüne seriliyor. Homeros ve Süleyman Bey arasında kurulan bağlantıların yanında edebiyatımızın operaya dair ilk temsillerinden biriyle de Öksüz Kaptan’da karşılaşıyoruz. Elinizdeki roman, yerelliğin, milliğin, küreselliğin ve kozmopolitliğin özgül bir terkibi...

140,00 ₺ 200,00 ₺

Soğdlar ve Türkler İpek Yolu'nun Tüccarları ve Hakimleri
İndirim %50

Başak Kuzakçı

Soğdlar ve Türkler İpek Yolu'nun Tüccarları ve Hakimleri

Kategori: Tarih

<strong>Arka kapak yazısı:</strong> İslam dünyasından Doğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticarî, dinî, sosyal ve kültürel etkileşimlerin pek çoğu İpek Yolu sayesinde gerçekleşmiştir. Bu ticaret güzergâhının kadim halklarından biri de Soğdlardır. Orta Asya’nın verimli vadileri çevresinde, Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında, Zerefşan Vadisi boyunca mukim olmuş Soğdlar; dilleri, kültürleri, toplumsal özellikleri ve âdeta “homo economicus” olarak nitelendirilebilecek ticarî kabiliyetleriyle MÖ 6. yüzyıldan MS 10. yüzyıla kadar bölgenin ticaretle maruf olan halkları arasında yer aldılar. Uzun mesafe ticareti yapmaları dolayısıyla Soğdlar, Sâsânilerden Çinlilere, Bizans’tan Müslüman Araplara çok farklı kültürlerin tarihî kayıtlarında boy gösterdiler. 4. yüzyıldan itibaren Hunların idaresi altında şehir yapısının, ticarî düzenin ve sosyal dokunun güçlendiği bir istikrar dönemine giren Soğdlar, Türk Kağanlığı (Göktürkler) hâkimiyetinde İpek Yolu’nun efendilerine dönüştüler. 6. yüzyılda Türk Kağanlığı’nın sınırlarını Çin’den Bizans’ın doğu sınırına kadar genişletmesi Soğdlara büyük bir pazar alanı açtı. Bu süreçte onlar köklü tarihsel bağlarıyla Türk fatihlere ve hâkimlere hizmet ederek imparatorluğa diplomatik, siyasî ve ticarî bilgileriyle katkı sundular. Gerek İpek Yolu ve Orta Asya tarihinde gerekse eski Türk tarihinde oynadıkları bu sıra dışı role karşın ülkemizde Soğdlar üzerine yapılmış akademik çerçevede müstakil bir çalışma yoktur. Soğdlar ve Türkler: İpek Yolu’nun Tüccarları ve Hâkimleri bu boşluğu dolduruyor ve okurunu İpek Yolu’nda bir seyahate çıkartıyor.

154,00 ₺ 220,00 ₺

Güvercinim Süt Beyaz
İndirim %50

Gökhan Akçiçek

Güvercinim Süt Beyaz

Kategori: Çocuk

<strong>Arka kapak yazısı:</strong> Aslında ben daha önce de Güvercinlere Gülümsemiştim. Hatırlıyorum şimdi Bir yanımda nar ağacı Vardı Diğerinde zeytin. Küçücük elleri vardı hem Annemin Ve daha o günden Alfabesi Öğretiyordu dilini Sevginin. Güvercinim Süt Beyaz şiirinden… Şair Gökhan Akçiçek, çocukları, gençleri ve tüm şiir severleri kelimeler ve seslerin dünyasında bir yolcuğa çıkmaya davet ediyor.

95,20 ₺ 136,00 ₺

Benim Adım Selma
İndirim %50

Gonca Mine Çelik

Benim Adım Selma

Kategori: Çocuk

<strong>Arka kapak yazısı:</strong> `&quot;`Benim adım Selma Pılımı pırtımı toplayıp çıktım yola Evim yok sanmayın benim Evim, üzerine bindiğim şu bisikletim`&quot;` Selma, evinden ayrılıp yola çıkmak zorunda kalan bir göçebe. Yola çıkmak, yolda olmak ve belki de bütün bunların yalnızca hayalini kurmak üzerine, kalplere dokunan bir hikâye. <strong>Yazar Hakkında:</strong> Gonca Mine Çelik 1985 yılında doğdu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Tübingen Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Öğretmenlik, TEMA Vakfında proje koordinatörlüğü ve çiftçilik yaptı. 8 yıldır ise çocuk kitapları yazıp resimliyor. Resimlediği birçok kitabın yanı sıra kendi yazıp resimlediği 15 adet kitabı var, bunlardan bazıları; `&quot;`Koyunlar Gibi Yünümüz Olsa`&quot;`, `&quot;`Köpekten Korkan Veteriner`&quot;`, `&quot;`Çiçekli Şiirler`&quot;`, `&quot;`Babamla Kamp ve Tavuk`&quot;`, `&quot;`Teyzem ve Ben`&quot;`. İstanbul'da eşi ve oğlu Dünya ile yaşıyor, çocuklar için üretmeye ve yetişkinler için atölyeler düzenlemeye devam ediyor.

63,00 ₺ 90,00 ₺

Kant Çalışmaları Dergisi (2023 \ Sayı 2)
İndirim %50

Kant Çalışmaları Dergisi (2023 \ Sayı 2)

Çevirmen: Buket Deniz – Kamil Berk Mendi – Selda Salman

Kategori: Felsefe

Ayrı Dünyalar: “Tasarım Savaşları’nın Kantçı Kökleri Worlds Apart: The Kantian roots of the “Representation Wars” <b>Adam Rostowski</b> Kant’ın Pratik Felsefesinde Özgürlük ve Kadın Bedeni <b>Bükem Özçeri</b> Üçüncü Kritiğin Işığında Kant’ın Dünya Yurttaşçılığı Anlayışı: Çok Kültürlü Bir Dünyada İdeal Ahlaki Dünyayı Gerçekleştirmek Kant’s Account of Cosmopolitanism in Light of the Third Critique: Realizing the Ideal Moral World in a Multicultural WorldT <b>Turhan Yalçın</b> Immanuel Kant’ın Fakülteler Çatışması ve Almanya’da Üniversite İdesinin Doğuşu <b>Yusuf Örnek </b> Fakülteler Çatışması <b>Immanuel Kant</b>

126,00 ₺ 180,00 ₺

Türkiye'de Askeri Yenilik: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Üzerine Bir İnceleme
İndirim %50

Barış Ateş

Türkiye'de Askeri Yenilik: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Üzerine Bir İnceleme

Kategori: İnsan ve Toplum

Türk askerî yeniliği nedir ve hangi şartlarda gerçekleştirilmiştir? Sonuçları ve askerî alanın ötesine taşan etkileri nelerdir? Türkiye’de Askerî Yenilik bu sorulara cevap bulmak amacıyla başlatılan bir projenin sonuçlarını aktarıyor. Ambargolarla mücadele etmek durumunda kalan ülkemizde üretilen sistemler, ordunun teşkilat yapısından doktrine, uluslararası etkinlikten toplumsal değerlere kadar birçok alanda değişimi tetikleyen bütüncül bir yenilik ortaya çıkardı. Elinizdeki esere göre bu başarıda temel belirleyici etken, alana kendini adayan sivil ve asker uzmanların oluşturduğu uyumlu sosyal ağlar olmuştur. Kitapta bu iddia, konuyla ilgili düşünen ve araştırma yapan akademisyenlerin kaleme aldığı makalelerle temellendiriliyor ve askerî yeniliğin Türkiye’deki tarihinden olumlu-olumsuz örneklerle somutlaştırılıyor. Barış Ateş’in editörlüğünde hazırlanan ve ilk olarak İngilizce’de yayımlanan eser VakıfBank Kültür Yayınları aracılığıyla Türk okuruyla buluşuyor.

126,00 ₺ 180,00 ₺

Medhal-i İlm-i Hukuk
İndirim %50

Mehmed Tahir Münif Paşa

Medhal-i İlm-i Hukuk

Kategori: İnsan ve Toplum

Münif Paşa faaliyet ve eserleriyle, Tanzimat dönemi devlet adamları arasında medeniyet, ilerleme, bilim, yeni eğitim, siyasi-hukuki dönüşüm gibi ana yönelişleri tek başına temsil edebilecek nadir şahsiyetlerden. 1880’den itibaren Mekteb-i Hukuk’ta okuttuğu Hukuka Giriş dersi için hazırladığı Medhal-i İlm-i Hukuk ise Türkçede bu alanda kaleme alınan ilk kitap olma özelliğine sahip. Tercüme-uyarlama yoğunluklu yazı faaliyetinin hukuka odaklanan veçhesinin mahsullerinden olan bu eserde Münif Paşa, Belçikalı hukukçu Parfait-Joseph Namur’un Hukuka Giriş kitabını esas alıyor. Modern Batı düşüncesinin ürünü olan bir hukuk metniyle nasıl ilişki kurulabileceğini, model alma ve uyarlama konusunda takip edilebilecek yöntemleri kendi zaviyesinden gösteriyor. Önümüze getirdiği meseleler bakımından güncelliğini koruyan eser, ilk karşılaşmanın barındırdığı temel çelişkileri ve uzlaştırma çabalarını görmek için elverişli bir imkân, çağdaş Türk düşüncesinin hukuka dair tartışmalarını başlangıç noktasında kavramak isteyenler için önemli bir kaynak.

175,00 ₺ 250,00 ₺

Dijital Beşeri Bilimler ve Osmanlı Çalışmaları
İndirim %50

Dijital Beşeri Bilimler ve Osmanlı Çalışmaları

Kategori: Tarih

Son otuz yılda beşerî bilimlerin neredeyse tüm dalları hızla gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başladı. Hatta birçok araştırma sahasında bu teknolojiler yöntemleri şekillendirir hâle geldi. Bilgisayar ve internetin gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir dünyada tarihçiler de kendi sahalarında kullanılabilecek bilişim teknolojileri üzerinde düşünmeye ve onları araştırmaya çoktandır başlamış durumdalar. Sahalarında uzman tarihçilerin bu kitapta sunulan on farklı makalesi; Osmanlıca metinlerin yapay zekâ yazılımları ile günümüz harflerine çevrilmesini sağlayan projelerden, kültürel mirasın tespiti, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için geliştirilen dijital yöntemlere ve çeşitli arşiv kaynaklarından edinilen büyük verilerin tarihçilerin yorumlamasına izin verecek analiz tasarımlarına; tarihî verilerin dinamik görselleştirilmesinden Coğrafî Bilgi Sistemleri’nin kullanımına kadar geniş bir yelpazede, dijital beşerî bilimler ve Osmanlı tarihçiliğinin kesiştiği noktalara ışık tutuyor. Son yıllarda tarih bölümlerinin lisans üstü ve hatta lisans programlarında yer almaya başlayan bu yöntem ve yaklaşımlar hakkında yayımlanmış en kapsamlı eserlerden biri olan bu derleme, tarih araştırmasını yeniden şekillendiren öncü teknikleri sergiliyor. Açık kaynaklı veri tabanlarının ve yazılımların Osmanlı tarihçileri için etkin kullanımını ortaya koyan bu eser, arşivlerde geleneksel yöntemlerle gözden kaçan bilgileri gün yüzüne çıkarma ve yeni argümanlar oluşturma için eşsiz bir rehber olacaktır. VakıfBank Kültür Yayınları’nın Türk tarihçiliğindeki yeni eğilim, yöntem ve bakış açılarını bir araya getiren Çalıştay serisinin üçüncü kitabı Dijital Beşerî Bilimler ve Osmanlı Çalışmaları sadece Osmanlı tarihine yeni pencereler açmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel yöntemleri yenilikçi yaklaşımlarla birleştirerek gelecek keşiflere öncülük ediyor.

140,00 ₺ 200,00 ₺

Edebiyat ve Cumhuriyet
İndirim %50

Edebiyat ve Cumhuriyet

Kategori: Edebiyat

Çağdaş bir devlet ve toplum inşası Cumhuriyet’in en önemli hedeflerinden biridir. Bu inşa sürecinde sanatın ve edebiyatın nasıl araçsallaştırıldığı, Cumhuriyet kanonu oluşturulurken hangi fikir ve temaların öne çıkıp hangilerinin gölgede kaldığı eserlerde, yazarlarda ve temalarda kendisini belirgin bir biçimde gösterir. Cumhuriyet’in “terakki” ülküsü, sanat ve edebiyatla tecessüm etmiş, hararet ve hayatiyetini de sanatla var etmiştir. Cumhuriyet’i anlamak, bir yönüyle onun edebiyat ve sanatla olan ilişkisini de anlamak demektir. Elinizde tuttuğunuz kitap, bu anlama çabasından yola çıkarak bu geniş alana mütevazı bir katkıda bulunmayı hedefliyor. Cumhuriyet’e edebiyatın ve sanatın perspektifinden bakmayı amaç edinen bu kitap, alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin makalelerinden oluşuyor. Okurunu Halid Ziya’nın romanlarını sadeleştirme gayretinin arkasında yatan motivasyonlardan Kemal Tahir’in romancılığını da kuşatan Cumhuriyet algısına, dönemin hâkim yayıncılık anlayışından saklı kalmış popüler romanların işlevine değin pek çok farklı konu üzerine düşünmeye sevk ederken Anadolu’nun Cumhuriyet’le kazandığı anlama dikkat çekerek onun farklı yerlerinde mevcut olan Atatürk anıtlarının hikâyesine de kulak vermeye çağırıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında VakıfBank Kültür Yayınları, Atelye serisinin Edebiyat ve Cumhuriyet odaklı kitabıyla bu asırlık hikâyeyi 100. yılın tanıklarına çeşitli açılardan aktarırken Cumhuriyet’in katmanlı yapısına da vurgu yapıyor.

84,00 ₺ 120,00 ₺

Çürüksu ve Batum Notları
İndirim %50

Aleksandr Samoyloviç Frenkel

Çürüksu ve Batum Notları

Çevirmen: Eyüp Karakuş

Kategori: Tarih

“Batum’da buluşma yerleri kahvehanelerdir. Minyatür kahve fincanlarının başında oturan Batumlu siyasetçiler bütün önemli sorunlarını konuşup karara bağlıyorlar. Bu arada bir hayli ilginç bir toplantıya denk geldim. Bejanidze Konağı’nın önünde, yolun ortasına küçücük, alçacık hasır tabureler atılmış, bu taburelere gayet kerli ferli insanlar oturmuş, tabure bulamayanlar ise bunu dert etmeyerek doğrudan yere bağdaş kurmuşlardı… Batum’un bu kalburüstü şahsiyetleri muhtemelen baba ocaklarında kalmakla Türklerin peşinden gidip gitmemeyi tartışıyorlardı.” Çürüksu-Batum Notları, on dokuzuncu yüzyılda A. Frenkel’in kaleme aldığı seyahat notlarından oluşur. Bu notlar, son derece kişisel bir tanıklığı imlediği gibi tarihsel olarak Batum’un Osmanlılar tarafından Ruslara nasıl bırakıldığını aktaran bir metindir. Kobuletlerin İslam’ı benimsemesi üzerine yaşanan değişimlere de odaklanan bu metin, okurlara on dokuzuncu yüzyıl Çürüksu ve Batum Bölgesi’nden bir kesit sunar. Yer yer savruk bir anlatının hâkim olduğu bu metin, resmî tarih anlatılarına da alternatif oluşturur. Batum ve Çürüksu’daki yönetim biçiminden yemek ve kıyafet kültürüne, yöre halkıyla Türklerin ilişkilerine, Kobuletlerin yaşam pratiklerine ve dillerine, eğitim hayatına ve alınan vergilere kadar, gündelik hayatın pek çok katmanına değinen bu seyahat notları hem kişisel hem de toplumsal hafızayı besleyen bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Rusçadan Türkçeye ilk kez çevrilen bu notları VakıfBank Kültür Yayınları etiketiyle okur ve araştırmacıların dikkatlerine sunuyoruz.

98,00 ₺ 140,00 ₺

Enstitü Bize Ne Söyler?
İndirim %50

Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Enstitü Bize Ne Söyler?

Kategori: Edebiyat

Kişisel bir anlatı olarak oldukça konuşkan bir eser olan, muhtevasındaki sorunsallaştırmaların ve göndermelerin hâlâ güncelliğini koruduğu, ülkenin modernleşme serencamının kilit noktalarına dokunan Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, edebiyat kamusu dışındaki alanlarla karşılaşsa, acaba metin hakkında neler duyarız? Tanpınar veya Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında bugüne kadar yazılanlar okunmadan bu roman yorumlanamaz mı? Yahut edebiyat birikimi içinden gelen bazı araştırmacılar, romana yeniden baksalar neler görürler? Tanpınar’ın edebî kimliğine, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün ne’liğine ilişkin ortaya konan literatürün hilafına yorumlar mümkün olamaz mı? Bu yorumların bizzat kendileri yoruma tabi tutulamaz mı? Bu kitap, bu sorulara cevap bulma arayışının bir sonucu olarak doğdu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü, kendi sahasının birikimi ve farkındalıkları ile okuyabilecek, edebiyat eleştirmenlerinin yorumlarından görece uzak, farklı alanlardan da akademisyen ve araştırmacılar yorumluyor. Farklı disiplinlerin birikimlerinin, kurgu üzerine düşünmeleri hâlinde, alışılmışın dışında pratikler ortaya çıkıyor ve sahaya yeni kavramlar hediye ediliyor. Bu kitaptaki yazılar, sadece Saatleri Ayarlama Enstitüsü literatürüne değil genel olarak Türk romanına dair yeni perspektiflerin gelişmesine, yeni yorum imkânlarına ve ufuk arayışlarına ön ayak olacak. Romanı disiplinler arası bir okuma zeminine açan bu çalışmada, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne ilişkin bugüne kadar söylenmeyenleri duyabileceğiz.

105,00 ₺ 150,00 ₺

Adem Amca ve Yaren: Bir Balıkçı ile Leyleğin Dostluk Hikâyesi
İndirim %50

Alper Tüydeş

Adem Amca ve Yaren: Bir Balıkçı ile Leyleğin Dostluk Hikâyesi

Kategori: Çocuk

Adem Amca ve Yaren’in hikâyesi birçok insana ulaştı. Onların dostluğu sayesinde insanlar leyleklere ve göçmen kuşlara başka bir gözle bakmaya başladılar. İnsan ve hayvan arasında kurulabilecek irtibatın en güzel örneklerinden biri Adem Amca ve Yaren’in hikâyesi. Bu kitap, bir leylekle arkadaş olan balıkçı Adem Amca’nın hayatının bu karşılaşmadan nasıl etkilendiğini anlatıyor. Öyle ki Yaren, sadece Adem Amca’nın değil tüm köyün, bu hikâyeye şahit olanların ve bu dostluktan haberdar olan herkesin hayatını değiştirmeye DEVAM EDECEK.

77,00 ₺ 110,00 ₺

Türkiye'nin Mesleki Eğitimle İmtihanı
İndirim %50

Mahmut Özer

Türkiye'nin Mesleki Eğitimle İmtihanı

Kategori: İnsan ve Toplum

Mesleki eğitim, uzun yıllardır ülkelerin en önemli zenginliği olan “beşeri sermayeleri”ni geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çok önemli katkı sağlıyor. Nitekim mesleki eğitimin bu önemli rolünün farkında olan ülkeler, uzun süredir mesleki eğitim sistemlerini daha erişilebilir ve nitelikli kılmak amacıyla önemli adımlar atıyorlar. Dolayısıyla mesleki eğitim hakkındaki küresel tartışmalar ve mesleki eğitimi güçlendirmek için yapılan çağrılar pek yeni sayılmaz, ülkemizde de Kalkınma Planları başta olmak üzere birçok üst politika belgesinde mesleki eğitimin önemine vurgu yapılırken atılması gereken adımlara dair öneriler dile getiriliyor. Yeni olan ise mesleki eğitimin özellikle 2000’li yıllarda yaşanan teknolojik ve toplumsal dönüşümle birlikte daha da önemli hâle gelmesidir. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik daralma, teknolojik dönüşümlerin ve eğitimin evrenselleşmesinin neticesinde artan genç işsizliği ve “ne eğitimde ne istihdamda olan” genç gruplarındaki artış, tüm dünyanın etkilendiği sorunlardan sadece birkaçı. Mahmut Özer, Türkiye’nin Mesleki Eğitimle İmtihanı adlı bu eserinde uzun yıllardır dile getirilen önerilerin temellerini, mesleki eğitimin Türkiye’de bugüne kadar istenen düzeye gelememesinin gerekçelerini, dünyanın karşılaştığı sorunların çözümünde mesleki eğitimin nasıl bir rol oynadığını ve en önemlisi, Bakanlığı döneminde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından atılan adımları detaylı şekilde değerlendiriyor. Son yıllarda yayımladığı mesleki eğitim üzerine bilimsel çalışmalar, makaleler ve gazete yazılarını içeren bu çalışma mesleki eğitimin günümüze kadar yaşadığı sorunların temeline ışık tutarken geleceğe dair önemli çıkarımlar sağlıyor.

98,00 ₺ 140,00 ₺

Profesör Astro Kedi ve Uzayın Sınırları
İndirim %50

Dr. Dominic Walliman

Profesör Astro Kedi ve Uzayın Sınırları

Çevirmen: Nurefşan Çelenk Hamdan

Kategori: Çocuk

Uzayda yaşamak nasıl bir şey? Başka gezegenlerde hayat var mı? Kara delik tam olarak nedir? Profesör Astro Kedi ve arkadaşlarıyla uzayda seyahat ederken galaksimiz, Güneş Sistemimiz ve evren hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Asteroitlerden uzaylı yaşamına, roketlerden keşif araçlarına kadar Profesör Astro Kedi ile Uzayın Sınırları’nda keşfedilecek çok şey var! MACERA BAŞLASIN!

140,00 ₺ 200,00 ₺

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.

Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okudum, anladım ve onaylıyorum.

Lütfen Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metinlerini onaylayınız!