Gizlilik ve KVKK Aydınlatma Metni

VakıfBank Kültür Yayınları (“VBKY” olarak anılacaktır.) olarak; müşterilerimiz, takipçilerimiz, abonelerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; müşterilerimize, takipçilerimize, abonelerimize, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri VakıfBank Kültür Yayınları tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemli olup bu kapsamda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

VBKY :VakıfBank Kültür Yayınları.

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup bu kapsamda Atatürk Mah.Meriç Cad. No:5 Turkuaz Plaza Kat:1 Daire:11 Ataşehir-İSTANBUL adresinde mukim Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

VBKY sitesinde bulunan üyelik koşullarını kabul ederek internet sitesinden veya mobil cihazlar üzerinden uygulamayı kurarak siteye giriş yapan ve ürünleri takip eden ve/veya satılan alan kişiler “müşteri” olarak tanımlanmaktadır. Bu itibarla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız.

İrtibat Bilgileriniz: telefon numaranız, adres bilginiz, e-posta adresiniz.

İzleme Bilgileriniz: lokasyon, cihaz. Satın Alma Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi.

Güvenlik Bilgileriniz: Çerez bilgileriniz

2. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, VBKY tarafından aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere;

2.1.Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli işlemlerin yapılması.

2.2.Satın alma ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi

2.3.VBKY’nin faaliyetlerinin devam etmesi.

2.4.Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin ve denetiminin yapılması.

2.5.İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin doğrulanması.

2.6.Yetkili kişi, özel ya da kamu tüzel kişiliğine, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
 aracılığıyla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte, aktarılabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasıdır.

3.Kişisel verilerinizin işlenmesinin, aktarılmasının hukuki sebebi nedir?

VBKY tarafından kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. 6. 8. ve 28. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3.1.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721Sayılı Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere VBKY’nin bağlı olduğu tüm mevzuatlar gereğince internet sitesinde yapılan işlemlerin güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile sınırlı olmamak üzere mevzuatlardan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi.

3.2.Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, ifası ile ilgili ancak sınırlı olmamak üzere kişisel verilerin, sözleşmenin kurulması ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, satın alma, muhasebe, kargo, teslimat ve lojistik iş ve işlemlerinin yapılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.

4. İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

VBKY olarak, KVKK’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (kanunen bildirilmesi gereken idari ve resmi makamlar, Vakıfbank ve iştirakleri, iş birliği yapılan kurumlar, tedarikçiler, Şirketimiz yöneticileri ve çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ile hukuken yetkili, özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

5. Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

6. Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres
Yazılı BaşvuruAtatürk Mah. Meriç Cad. Turkuaz Plaza No:5 Kat:1/11 Ataşehir/İstanbul
Elektronik PostaKVK@VAKİFPAZARLAMA.COM.TR

Yazılı Başvuruda bulunacak kişilerin kimliklerini tespit edici belgeler ile birlikte belirtilen adrese bizzat elden yazılı olarak veya noter kanalıyla yazılı olarak ya da KVK@VAKİFPAZARLAMA.COM.TR isimli e-posta adresine, ilgili kişiye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile başvuru yapması gerekmektedir. Kişisel veri sahiplerinin haklarınıza ilişkin taleplerinin ulaşması halinde azami 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvuruya verilecek yanıtın mevzuat kapsamında maliyetinin ortaya çıkması durumunda kuruluş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

7.VBKY, işbu Aydınlatma Metni’nde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme/değişiklik yapma hakkına sahiptir.

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.

Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okudum, anladım ve onaylıyorum.

Lütfen Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metinlerini onaylayınız!